Bedarfslisten für das Schuljahr 2020/2021 

Bedarf 1a Engelhardt

Bedarf 1b Sr. Edith

Bedarf 2a König

Bedarf 2b Kamm

Bedarf 3a Goede

Bedarf 3b Frank

Bedarf 4a Ludewig

Bedarf 4b Scholastika